Co to jest rewitalizacja ?
   Strona Główna
   Aktualności
   Co to jest rewitalizacja ?
   Dlaczego rewitalizacja potrzebna jest mieszkańcom Mławy ?
   Działania rewitalizacyjne w Mławie
   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mława do 2015 roku
   Masz pytania ?
Kontakt z Nami
 
 
     Co to jest rewitalizacja ?

Rewitalizacja jest nowoczesną metodą rozwijania miasta, prace nad programem rewitalizacji a potem realizacja przedsięwzięcia przebiega w ścisłej konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi,fake watches a finansowanie programów wspiera Unia Europejska poprzez dotacje z funduszy strukturalnych i pomoc techniczną dla miast.

Od końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, najpierw w wielkich miastach a później także w małych, problemy zdegradowanych dzielnic lub ich części rozwiązuje się poprzez opracowanie i skoordynowane wdrażanie kompleksowych programów naprawczych.

Celem tych programów jest ożywienie - rewitalizacja enklaw (części) miasta, w których ilość i skala problemów społecznych, ekonomicznych a także stan techniczny budynków i infrastruktury komunalnej spowodowały zastój, degenerację lub zagrożenie dla prawidłowego rozwoju miasta.
(za Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji)

Rozwiązanie najważniejszych problemów społecznych

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości

Poprawa estetyki przestrzennej miasta, tworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej

Cele rewitalizacji
Celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, poprzez wsparcie różnorodnych projektów w tym działań technicznych, takich jak remonty modernizacja infrastruktury podstawowej,replica watches uk renowacja zabudowy ( szczególnie obiektów o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym). Działania rewitalizacyjne podejmowane są na najbardziej zdegradowanych obszarach miasta i są działaniami kompleksowymi. Oznacza to, że Rewitalizacja jest operacją na wielu płaszczyznach. Nie jest to jedynie renowacja, czy modernizacja istniejącej zabudowy.
Zadaniem rewitalizacji jest przede wszystkim odwrócenie negatywnych trendów takich jak:

1) degradacja przestrzeni, zanik funkcji danego obszaru, czy brak dostosowania tych funkcji do potrzeb mieszkańców lub znajdujących się tam jednostek gospodarczych

2) występowanie negatywnych zjawisk społecznych (patologie, bezrobocie, przestępczość, uzależnienia, niski poziom wykształcenia)

3) niska, niewielka aktywność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia – jako odpowiedź na istniejące potrzeby w zakresie handlu, usług, przywróceniem równowagi życia społecznego

Rewitalizacja jako proces kompleksowej odnowy nie może być rozumiana jedynie jako przedsięwzięcie remontowo-budowlane. Poprawa jakości infrastruktury jest istotnym elementem programów rewitalizacyjnych, który jednak wynikać powinien z potrzeb społecznych i gospodarczych. Nie może się wobec tego ograniczać do bieżących remontów, ale uwzględnić musi:

  • stworzenie lub zagospodarowanie istniejących przestrzeni publicznych w harmonii z otoczeniem (parki, skwery, place zabaw)
  • mobilizowanie mieszkańców do podejmowania aktywności na rzecz uzgodnionych w programie rewitalizacji działań,
  • renowacja zabudowy, w tym obiektów infrastruktury społecznej
  • stworzenie infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości i zapewnieniu różnorakich usług dla mieszkańców
  • tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania negatywnym zjawiskom społecznym
  • dbałość o obiekty o walorach architektonicznych i historycznych

Rewitalizacja
W sferze infrastrukturalnej obejmuje wszystkie poniższe zakresy:

  • Remont – tj. przywrócenie stanu budynku, jaki istniał na początku poprzedniego cyklu eksploatacji
  • Modernizacja – remont uzupełniony wprowadzaniem nowych, lepszych elementów podnoszących standard użytkowy budynku
  • Rewaloryzacja- przywrócenie utraconych wartości architektonicznych przez remont i modernizację obiektów zabytkowych

Rewitalizacja w praktyce

W praktyce rewitalizacja powinna doprowadzić do powstania nowych miejsc pracy, zwiększenia aktywności mieszkańców na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej,replica watches na rozwijaniu ich zdolności przedsiębiorczych, odbudowaniu więzi społecznych i tworzeniu nowych, sprzyjających aktywności i ożywieniu Rewitalizacja to również działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i konserwacji – szczególnie zabytkowych nieruchomości.

Data wpisu: 25-01-2009r.
 
Urząd Miasta Mława
Stary Rynek 19, 06-500 Mława,
tel. (+48) 023 654 33 82 e-mail: ratusz@mlawa.pl
© 2009 Copyright Urząd Miasta Mława www.rewitalizacja.mlawa.pl